Privacyverklaring

Uw privacy is belangrijk voor ons. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke persoonsgegevens Starterslening.nl B.V. handelend onder de naam Clark (hierna aangeduid als: ‘Clark’, ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’) verwerkt, hoe wij deze verwerken en voor welke doeleinden deze worden verwerkt alsmede hoe de persoonsgegevens worden beschermd. 

Met “Persoonsgegevens” in deze Privacyverklaring wordt alle informatie bedoeld waarmee wij u direct of indirect kunnen identificeren, zoals nader beschreven in paragraaf 2 hieronder.

Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de verwerkingen van Persoonsgegevens waarvoor Clark verantwoordelijk is en waarvoor Clark kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (2016/679/EU) (“AVG”).

Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe uw Persoonsgegevens door ons worden gebruikt in verband met:

 1. Gebruik van deze website;
 2. Diensten die aan u worden geleverd (“Diensten”); 
 3. Uw verzoeken als betrokkene in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming om u te voorzien van de gevraagde informatie die door ons is verzameld;
 4. Overeenkomsten tussen Clark en bedrijven met wie Clark samenwerkt om de Diensten te kunnen leveren of in verband met onze overige bedrijfsactiviteiten (“Bedrijfsrelaties”).

Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op gebruik van Persoonsgegevens in onze hoedanigheid van verwerker onder de AVG. 

Deze Privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op en geldt vanaf 17-01-2024 en vervangt alle eventuele eerdere Privacyverklaring(en) die op de hiervoor vermelde onderwerpen van toepassing waren.

Wij kunnen uw Persoonsgegevens rechtstreeks van u, bijvoorbeeld via onze website, of indirect via derden ontvangen zoals adviesbureaus, marktonderzoeksbureaus, dataverrijkingsbureaus en kredietinformatiebureaus. De Persoonsgegevens die wij over u verwerken in verband met het verlenen van Diensten of in verband met onze Bedrijfsrelatie omvatten het volgende:

 1. Uw contactgegevens. Uw naam, adres, (mobiel) telefoonnummer, e-mailadres en eventuele andere contactgegevens die u aan ons verstrekt, alsmede uw verzoeken, eventuele klachten die u heeft, of verzoeken of klachten die voor of namens u zijn ingediend, en alle andere gegevens die we ontvangen als we met u communiceren via deze website, e-mail, telefoon, persoonlijk of anderszins.
 2. Uw persoonlijke kenmerken. Met inbegrip van uw geslacht, beroep, functietitel, burgerlijke staat (indien vermeld op nationale identiteitskaarten) of andere persoonlijke kenmerken die worden gevraagd om u te identificeren als klant, verkoper of zakenpartner, of hun vertegenwoordiger of werknemer, inclusief informatie die wordt bekendgemaakt in handelsregisters als deze wordt beschouwd als Persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 3. Opname van videobeelden. Wanneer u ons kantoor of terrein bezoekt, kunt u in bepaalde ruimtes worden opgenomen door onze videobewakingssystemen (CCTV). U kunt ook worden opgenomen op videobeelden tijdens evenementen, zoals seminars, die wij organiseren. Indien van toepassing, kunnen de CCTV-beelden ook worden verwerkt door de eigenaar van het gebouw of de geautoriseerde derde partij.
 4. Website bezoekersgegevens. Uw contactgegevens ingevuld in een formulier op deze website, uw toestemming voor het gebruik van uw gegevens alsmede de datum en tijd van de verstrekking daarvan, het IP-adres van en type apparaat dat verbonden is met het internet, de datum en tijd van verbinding, het type besturingssysteem dat door het apparaat wordt gebruikt (zoals Windows, MacOS, iOS, Android), het type en de versie van de navigatiesoftware die door een apparaat wordt gebruikt (zoals Microsoft Edge, Safari, Chrome) en de gebruikstaal van de navigatiesoftware die door het apparaat wordt gebruikt.

Clark verzamelt, gebruikt of verwerkt uw Persoonsgegevens voor de onderstaande doeleinden en op een wettelijke grondslag. Voor zover we al informatie over u hebben, kunnen we die informatie voor dezelfde doeleinden gebruiken.

 • Voor de uitvoering van onze overeenkomst met u: Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om onze verplichtingen na te komen die voortvloeien uit overeenkomsten die tussen u en ons, en in geval van een Bedrijfsrelatie, tussen uw bedrijf en ons zijn aangegaan, alsmede om u te voorzien van Diensten respectievelijk informatie die u nodig heeft of aanvraagt.
 • Op basis van uw toestemming: Als u een potentiële klant bent: we gebruiken uw Persoonsgegevens om u marketingcommunicatie (zoals nieuwsbrieven, promoties, nieuws of service-updates) te sturen via e-mail of andere elektronische middelen of via telefoon, maar we zullen dit alleen doen nadat we uw toestemming hebben ontvangen om dit te doen. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken in overeenstemming met paragraaf 8 (Uw rechten) hieronder.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: Alle informatie waarnaar wordt verwezen onder paragraaf 2 (Persoonsgegevens die wij verwerken) kan worden gebruikt om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan wij onderworpen zijn, zoals het bijhouden van de juiste bedrijfsadministratie, het uitvoeren van de identificatieprocedures, het starten van risicobeoordeling, het voldoen aan wettige verzoeken van overheidsinstanties en om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving of zoals anderszins vereist door de wet.
 • Voor onze gerechtvaardigde belangen, ten behoeve van
 • Marketingactiviteiten en administratie. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om contact met u op te nemen voor marketing- of andere commerciële doeleinden. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens voor de administratie van klanten, leveranciers en zakenpartners, zoals het beheer van diensten- of andere overeenkomsten, en indien van toepassing, interne administratie dat in het kader van dergelijke overeenkomsten wordt gedaan.
 • Verbetering van onze Diensten. Dit stelt ons in staat om te beoordelen wat u mogelijk interesseert, om de effectiviteit van advertenties die we aan u en anderen aanbieden te meten of te begrijpen en om relevante advertenties te leveren. Bovendien kunnen we u op basis van uw eerdere gebruik van onze Diensten benaderen met advertenties of ander marketingmateriaal dat is aangepast aan uw persoonlijke voorkeuren en ervaringen.
 • Onze zakelijke belangen. Zoals het uitvoeren en uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten, het ontwikkelen en verbeteren of wijzigen van onze Diensten, het genereren van leads, geaggregeerde statistieken over de gebruikers van onze Diensten, om onze website te beheren en voor interne activiteiten, waaronder het gegevensanalyse, onderzoek, testen, en statistische doeleinden. Om ons in staat te stellen zakelijke transacties uit te voeren, zoals een fusie, verkoop, reorganisatie, overdracht van activa of bedrijven van Clark, overname, faillissement of soortgelijke gebeurtenis, of voor andere legitieme zakelijke doeleinden die zijn toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
 • (Informatie)beveiliging. Voor het beschermen van onze medewerkers, onze eigendommen, website en onze IT-systemen tegen datalekken, hackersaanvallen, malware respectievelijk overige beveiligingsrisico’s.

Binnen de organisatie hebben alleen diegenen die toegang tot uw Persoonsgegevens nodig hebben om hun activiteiten uit te voeren, toegang tot uw Persoonsgegevens en alleen voor zover dat nodig is om de verwerkingsactiviteiten uit te voeren zoals uiteengezet in deze Privacyverklaring. Wij delen uw Persoonsgegevens niet met partijen of personen die geen deel uitmaken van de organisatie, tenzij wij specifiek hebben aangegeven dat wij dit zullen doen.

Wij delen uw Persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Onze zakelijke relaties. Wij kunnen derden vragen om diensten voor of namens ons te leveren, die mogelijk toegang kunnen hebben tot uw Persoonsgegevens, waaronder:
 • Zakelijke partners (zoals bemiddelaars in verzekeringen, gevolmachtigde agenten, verzekeraars, advocaten-, belasting- en accountantskantoren of financiers), met inbegrip van onderaannemers die zijn ingeschakeld om (een deel van) de Diensten uit te voeren conform de overeenkomsten;
 • Leveranciers (zoals IT-dienstverleners);
 • Marketing- en reclamebedrijven die namens ons marketingactiviteiten uitvoeren;
 • Zoekmachines die ons helpen bij het verbeteren en optimaliseren van onze website, zoals Google en Microsoft Bing.

Voorafgaand aan het betrekken van deze derde partijen sluiten wij waar wettelijk vereist een overeenkomst af in overeenstemming met de AVG en/of maken wij nadere afspraken over de verwerking van uw Persoonsgegevens in de overeenkomst met de voornoemde partijen. Onze overeenkomsten met deze partijen staan het gebruik van uw Persoonsgegevens voor hun eigen (marketing)doeleinden niet toe. In overeenstemming met de toepasselijke wettelijke vereisten, nemen wij commercieel redelijke stappen om van deze derden te eisen dat zij uw Persoonsgegevens adequaat beschermen en deze alleen verwerken in overeenstemming met doeleinden waarvoor de Persoonsgegevens zijn verstrekt. 

 • Overheidsinstellingen. Wij zullen uw Persoonsgegevens openbaar maken indien openbaarmaking wettelijk vereist is of in het kader van een wettelijke verplichting, gerechtelijke procedure, gerechtelijk bevel of juridische procedure die tegen ons wordt gevoerd, of om de rechten of veiligheid van de website, ons of onze gelieerde bedrijven te beschermen.
 • Toekomstige belanghebbenden. Daarnaast kan informatie over onze klanten, waaronder Persoonsgegevens, openbaar worden gemaakt als onderdeel van een fusie, verkoop, overdracht van activa van Clark, overname, faillissement of andere soortgelijke gebeurtenis.
 • Overige derden, op basis van uw toestemming. We maken ook informatie over u, inclusief Persoonsgegevens, bekend aan een overige derden, als u toestemming hiervoor hebt gegeven of ons hebt gevraagd dit te doen.

Wij beschouwen de volgende organisaties als verwerker(s) in de zin van de AVG:

 • TransIP B.V. (Website hosting)
  Schipholweg 9B
  2316XB Leiden
 • Elastic Email (Email marketing)
  6244 Soule Rd.
  Sooke, British Columbia, Canada
 • Mailgun Technologies Inc. (Monitoren van het e-mail verkeer)
  535 Mission St., 14th Floor
  San Francisco, CA 94105
  Verenigde Staten van Amerika (USA)

Wij hebben met deze organisaties een overeenkomst in de zin van Artikel 28 AVG afgesloten waarin wij conform wettelijke voorschriften afspraken hebben vastgelegd over de door deze organisatie uit te voeren werkzaamheden in het kader van de verwerking van persoonsgegevens en daarbij behorende verantwoordelijkheden.

Voor Persoonsgegevens die worden doorgegeven aan derden in landen buiten de EER, sluiten wij met deze derden wettelijk verplichte overeenkomsten, met passende waarborgen om een adequaat beschermingsniveau te waarborgen, met inbegrip van de meest recente versie van de modelcontractbepalingen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

Clark neemt passende en redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens goed worden beveiligd. Deze maatregelen zijn zowel organisatorisch als technisch van aard en erop gericht uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofd of onwettig gebruik, wijziging, ongeoorloofde toegang of openbaarmaking, onopzettelijke of onrechtmatige vernietiging en verlies.

Het beschermingsniveau van deze maatregelen is afgestemd op de mogelijke risico’s. Wij zorgen voor versleuteling van persoonsgegevens, voor technische beveiliging van software en data via firewalls, beschermingssoftware, en we zorgen er ook voor dat de beveiliging van onze websites aan de geldende eisen voldoet (SSL).

Wij hebben passende organisatorische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden een inbreuk kunnen plegen op de verwerking(en) van persoonsgegevens binnen ons bedrijf. Zo hebben wij ons kantoorpand beveiligd tegen onbevoegd binnendringen en hebben wij de toegangsrechten tot onze datasystemen per medewerker afgestemd op de werkzaamheden die de betreffende medewerker in het kader van de verwerking van uw Persoonsgegevens uitvoert. Wij houden logfiles bij waaruit wij kunnen aflezen wie welke acties binnen onze datasystemen heeft uitgevoerd.

Wij bewaren uw Persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld en gebruikt, bijvoorbeeld voor de tijd dat u klant bij ons bent, tenzij een langere periode noodzakelijk is om aan onze wettelijke verplichtingen of om een rechtsvordering te voldoen.

We passen de voorwaarden voor het bewaren van gegevens toe zoals vereist onder de toepasselijke wetgeving van het land waar uw gegevens worden verwerkt en verder in overeenstemming met het beleid inzake het bewaren van gegevens op Clark. Waar de toepasselijke wetgeving, onze overeenkomsten en/of specifieke voorwaarden niet anders bepalen, wordt in beginsel een bewaartermijn van zeven (7) jaar gehanteerd nadat uw relatie met ons is beëindigd. 

Onder de AVG heeft u verschillende rechten en kunt u deze uitoefenen:

1Recht van inzageU hebt het recht op inzage in uw Persoonsgegevens die door ons worden verwerkt.
2Recht op rectificatieU hebt het recht op correctie van de onjuiste Persoonsgegevens.
3Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)U hebt het recht om uw gegevens te laten verwijderen bij een onrechtmatige verwerking, als de Persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt, óf omdat u uw toestemming hebt ingetrokken en Clark geen andere geldige reden meer heeft voor de verwerking van uw gegevens.
4Recht op beperking van de verwerkingU heeft het recht de beperking van de verwerking te verkrijgen als uw gegevens (i) onjuist zijn, (ii) de verwerking onrechtmatig is en u verzet zich tegen het wissen van de Persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan; (iii) uw Persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering; (iv) u heeft gebruik gemaakt van uw recht van bezwaar tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Clark zwaarder wegen dan die van u.
5Recht op overdraagbaarheidU heeft het recht om uw Persoonsgegevens, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze over te dragen.
6Recht van bezwaarU heeft het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de onrechtmatige verwerking van uw Persoonsgegevens.
7Recht om niet te worden onderworpen aan de geautomatiseerde besluitvormingU heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of welke u anderszins in aanmerkelijke mate treft.

We zullen op uw verzoek ter uitoefening van de hier genoemde rechten reageren in overeenstemming met de termijnen vermeld in de AVG, en uw verzoek in beginsel uitvoeren binnen één (1) maand. Houd er rekening mee dat de bovengenoemde rechten onder de AVG beperkt kunnen zijn of dat we meer tijd nodig kunnen hebben om aan uw verzoek te voldoen. Als hier sprake van is, zullen we u er altijd tijdig over informeren.

Intrekken van toestemming

In het geval dat uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van uw toestemming, kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een e-mail te sturen de e-mail of het adres vermeld in de contactgegevens in paragraaf 10 (Contactgegevens). Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die we hebben uitgevoerd voorafgaand aan uw intrekking, noch op de verwerking van uw persoonsgegevens die is uitgevoerd op basis van andere wettelijke verwerkingsgronden dan toestemming.

Klacht aan de toezichthouder

U kunt een klacht indienen bij de toezichthouder, als u van mening bent dat het verzamelen en gebruiken van uw Persoonsgegevens in strijd is met deze Privacyverklaring of de toepasselijke wetgeving:

Autoriteit Persoonsgegevens

Postbus 93374

2509 AJ Den Haag

Nederland

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wij behouden ons het recht voor om de Privacyverklaring op elk moment bij te werken of te wijzigen zoals vereist door de toepasselijke wetgeving, benodigde wijzigingen in organisatorische en technische maatregelen of op basis van nadere inzichten van Clark. 

Als een wezenlijke wijziging voor het gebruik van uw Persoonsgegevens vereist is of als de wijziging op een andere manier voor u relevant is, zullen wij ervoor zorgen dat u ruim voordat de wijziging daadwerkelijk van kracht wordt, over de wijziging wordt geïnformeerd door middel van een aankondiging op onze website en/of per e-mail.

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring of verwerking van uw Persoonsgegevens in het algemeen, of als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u een e-mail sturen naar service@nl.clark.io

Vertel ons in uw verzoek welk recht u wilt uitoefenen, inclusief welke Persoonsgegevens u wilt laten wijzigen, of u deze uit onze database wilt laten verwijderen, of ons anderszins wilt laten weten welke beperkingen u wilt stellen aan ons gebruik ervan.

U kunt uw vraag of verzoek ook per post kenbaar maken door een brief te sturen naar:

Starterslening.nl B.V. h.o.d.n. Clark
T.a.v. Algemene Directie
Tt. Vasumweg 154
1033 SH Amsterdam