Algemene voorwaarden Starterslening.nl B.V., h.o.d.n. Clark

Versie 19-01-2024

Deze algemene voorwaarden worden gehanteerd door Starterslening.nl B.V., h.o.d.n. Clark, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 61798878, gevestigd aan de Flevoweg 11e, 2318 BZ, te Leiden.

Starterslening.nl B.V. staat ingeschreven in het AFM-register onder nummer 12048942. De dienstverlening en werkwijze van Starterslening.nl B.V., h.o.d.n. Clark, worden in het kader van de Wet op het financieel toezicht (Wft) nader kenbaar gemaakt in de Dienstenwijzer van Starterslening.nl B.V., h.o.d.n. Clark.

Onder “opdrachtgever“, wordt verstaan degene aan wie Clark een offerte heeft verstrekt, een aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.

Onder “persoon” wordt verstaan een rechtspersoon of een natuurlijk persoon.

Onder “derden” worden verstaan anderen dan “met Clark verbonden personen”.

Onder de “met Clark verbonden personen” worden verstaan alle voor Clark (of een eventuele toekomstige dochtervennootschap) werkende personen (op grond van een arbeidsovereenkomst of een andere basis), waaronder (indirecte) bestuurders, de dochtervennootschappen zelf en elke (indirecte) aandeelhouder van Clark. Voorts valt onder de “met Clark verbonden personen” de in het verleden met Clark verbonden personen en rechtsopvolgers van met Clark of in het verleden verbonden personen.

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Clark gedane aanbiedingen, offertes en acceptaties daarvan en/of door Clark gesloten overeenkomsten waarbij Clark zich verplicht tot het leveren van diensten of de uitvoering van een opdracht.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens bedongen ten behoeve van met Clark verbonden personen. Iedere bepaling van deze algemene voorwaarden kan ook door met Clark verbonden personen worden ingeroepen. Dat betekent dus dat iedere bepaling van deze algemene voorwaarden kwalificeert als een onherroepelijk derdenbeding ten behoeve van met Clark verbonden personen.
 3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Clark slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Clark en de opdrachtgever zijn overeengekomen.
 4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar de opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst, zijn niet van toepassing, tenzij deze door Clark zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.
 5. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Clark slechts voor zover deze uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk tussen Clark en opdrachtgever zijn overeengekomen. In het geval waarin door Clark en opdrachtgever uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk wordt afgeweken van hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald, prevaleren deze schriftelijk gemaakte afspraken.
 6. Clark is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In dat geval zal Clark opdrachtgever daarvan in kennis stellen onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde wijzigingen. Indien opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden geen bezwaar maakt, beheerst de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden vanaf de door Clark genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken. Indien geen tijdstip voor inwerkingtreding is medegedeeld, treden de wijzigingen in werking zodra deze aan opdrachtgever zijn toegezonden.
 7. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig c.q. ongeldig is of geheel of gedeeltelijk vernietigd wordt, wordt alleen (dat gedeelte van) de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten en blijven alle overige bepalingen hun gelding onverkort behouden. In een dergelijk geval zal de nietige of (gedeeltelijk) vernietigde bepaling worden vervangen door een bepaling die zo weinig mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke nietige of (gedeeltelijk) vernietigde bepaling, mede in aanmerking nemende de inhoud van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en de bedoeling van partijen.

Artikel 2: Opdracht

 1. Een overeenkomst tussen opdrachtgever en Clark komt tot stand op het moment dat Clark een opdracht van opdrachtgever schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de uitvoering van de opdracht is begonnen. Clark is bevoegd om aan haar verstrekte opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.
 2. Clark voert de opdracht uit als een redelijk handelend en bekwaam dienstverlener en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 3. Alle opdrachten, ook die welke aan een bepaalde persoon zijn gericht, worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend beschouwd als te zijn gegeven aan en aanvaard en uitgevoerd door Clark ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor de opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Aan Clark verstrekte opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Clark, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
 5. Termijnen waarbinnen Clark de opdracht zal uitvoeren zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
 6. Clark kan op grond van de wet of de overeenkomst verplicht zijn de identiteit van de opdrachtgever vast te stellen, na te gaan of van een verrichte of voorgenomen ongebruikelijke transactie sprake is en in een voorkomend geval de relevante autoriteiten hiervan op de hoogte te stellen zonder opdrachtgever te informeren. Opdrachtgever bevestigt hiermee bekend en akkoord te zijn.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes van verzekeraars en adviezen van Clark

 1. De door Clark (namens verzekeraar(s)/hypotheekverstrekkers) aan opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende verzekeraar(s)/hypotheekverstrekkers.
 2. Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van de opdrachtgever, door Clark verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Clark gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Clark het tegendeel blijkt.
 3. Aan door Clark gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een verzekering of een hypotheek en de eventuele doorwerking daarvan in de lasten van opdrachtgever, kan opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas nadat opdrachtgever de offerte van de verzekeraar(s)/hypotheekverstrekkers heeft geaccepteerd, kan Clark een definitieve berekening van de lasten verschaffen of een definitieve hypotheekberekening.
 4. Door Clark aan opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en zijn gebaseerd op veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving en marktomstandigheden.

Artikel 4: Communicatie

 1. In het geval opdrachtgever een digitaal bericht, per email dan wel door het invullen van een daartoe bestemd formulier op de website van Clark, aan Clark heeft verzonden en opdrachtgever binnen 24 uur na verzending van dat bericht geen ontvangstbevestiging van (een medewerker van) Clark heeft ontvangen, dient het bericht van opdrachtgever als niet ontvangen te worden beschouwd. Indien opdrachtgever binnen de termijn van 24 uur na verzending van een digitaal bericht een reactie of uitsluitsel van (een medewerker van) Clark wenst te ontvangen, dient opdrachtgever zichzelf ervan te vergewissen dat het bericht (de medewerker van) Clark heeft bereikt.
 2. Totdat Clark een wijziging van opdrachtgever heeft ontvangen voor wat betreft de wijze waarop de opdrachtgever te bereiken is, mag Clark erop vertrouwen dat opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres en eventuele andere wijzen van communicatiekanalen, en dat alle correspondentie gericht aan dat adres door opdrachtgever wordt ontvangen.

Artikel 5: Inschakeling derden

 1. Het is Clark toegestaan om bij de uitvoering van een aan haar verstrekte opdracht, indien nodig, gebruik te maken van derden (waaronder, maar niet beperkt tot, notarissen, belastingadviseurs, (buitenlandse) advocaten, accountants, schade-experts, adviseurs en deurwaarders). De met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden volledig doorbelast aan opdrachtgever.
 2. Voor zover Clark bij de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht gebruik zal maken van adviezen van derden, zal zij hiervoor om toestemming vragen bij de opdrachtgever. Clark zal bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Clark is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze derden.

Artikel 6: Honorarium en betaling

 1. Clark maakt afspraken met de opdrachtgever over haar beloning. De beloning bestaat uit de door de verzekeraar/hypotheekverstrekker aan Clark betaalde provisie of uit een declaratietarief, een vaste fee of andere wijze van beloning. Andere honoreringsbestanddelen kunnen zijn de schade-afmakingscourtage, regresvergoedingen, rente-inkomsten over tegoeden en additionele vergoedingen van verzekeraars/hypotheekverstrekkers voor diensten ten behoeve van verzekeraars/hypotheekverstrekkers. Voorts brengt Clark aan opdrachtgever polis- en administratiekosten in rekening die afhankelijk zijn van de hoogte van de premie en/of provisie. De beloning wordt verhoogd met eventueel verschuldigde belastingen en/of heffingen. Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden aan de opdrachtgever doorberekend.
 1. Clark kan de overeengekomen beloning jaarlijks aanpassen conform de toepasselijke CBS-index of conform de wijze zoals bepaald in de met opdrachtgever gesloten overeenkomst.
 2. Clark is gerechtigd de overeengekomen beloning tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de opdracht stijgingen voordoen in de kosten die de kostprijs van Clark beïnvloeden.
 3. Betalingen door de opdrachtgever dienen te worden gedaan binnen 30 dagen na de factuurdatum op de door Clark voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of de factuur anders vermeldt. Deze termijn geldt altijd als fatale termijn.
 4. De opdrachtgever is zich er van bewust dat het niet, of niet tijdig, voldoen aan bij hem in rekening gebrachte premies tot gevolg kan hebben dat de door hem, na bemiddeling van Clark, afgesloten verzekeringen en/of voorzieningen geen dekking bieden voor het verzekerde risico.
 5. Clark is zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever bevoegd de door opdrachtgever aan haar verschuldigde bedragen te verrekenen met een vordering die opdrachtgever op Clark of verzekeraar(s)/hypotheekverstrekkers heeft, waaronder maar niet beperkt tot uitkeringen onder de verzekeringen/hypotheek die opdrachtgever bij verzekeraar(s)/hypotheekverstrekkers aanhoudt. Verrekening door de opdrachtgever van door Clark gefactureerde premies en bedragen met een door de opdrachtgever gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Clark uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
 6. Indien opdrachtgever de door Clark in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen (fatale) termijn betaalt, is opdrachtgever, zonder een voorafgaande ingebrekestelling, wettelijke rente ex art. 6:119 BW verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de dag na het verstrijken van de betalingstermijn. Indien opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Clark te voldoen, kan Clark de incassering van haar vordering uit handen geven en is opdrachtgever tevens gehouden tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten, waarvan de hoogte wordt vastgesteld conform de in dat verband geldende Staffel BIK (Staffel Buitengerechtelijke incassokosten).
 7. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de hoofdsom(men) van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 7: Medewerking door de opdrachtgever

 1. Clark is bij de uitvoering van de opdracht afhankelijk van de door de opdrachtgever verstrekte informatie. Opdrachtgever is verplicht te allen tijde, gevraagd en ongevraagd, alle informatie te verstrekken aan Clark waarvan opdrachtgever weet of hoort te weten dat deze informatie relevant is of kan zijn voor Clark om de aan haar verstrekte opdracht correct uit te voeren. Opdrachtgever verstrekt de in dit artikel bedoelde informatie zo spoedig mogelijk nadat daartoe aanleiding ontstaat. Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door opdrachtgever aan Clark verschafte informatie.
 2. Indien opdrachtgever het in artikel 7.1 bepaalde niet naleeft, kan opdrachtgever Clark niet verwijten dat Clark ten opzichte van opdrachtgever niet aan de op haar rustende zorgplicht heeft voldaan. Clark is in die situatie tevens bevoegd om over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de opdracht.
 3. Clark is nimmer aansprakelijk voor het niet, niet-volledig of te laat nakomen door opdrachtgever van het in artikel 7.1 bepaalde.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid van Clark is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de (wettelijk verplichte) beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Clark wordt uitgekeerd, inclusief het door Clark te dragen eigen risico. Op een hiertoe strekkend verzoek verstrekt Clark aan personen en/of partijen die naar het oordeel van Clark kwalificeren als belanghebbenden nadere informatie over haar beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 2. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt uit hoofde van de in artikel 8.1 bedoelde verzekering, is de aansprakelijkheid van Clark beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien Clark geen honorarium voor haar dienstverlening aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Clark beperkt tot de door verzekeraar(s) aan opdrachtgever, ter zake van het product of de producten waarop de opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, in rekening gebrachte premie(s).
 3. Artikel 8.1 en 8.2 zijn uiteraard alleen van toepassing voor zover, om welke reden dan ook, de betreffende aansprakelijkheid niet reeds op grond van deze algemene voorwaarden en/of anderszins volledig is uitgesloten.
 4. Clark is niet aansprakelijk voor indirecte, bedrijfs- of gevolgschade, waaronder begrepen gederfde winst en reputatieschade. 
 5. Clark is niet aansprakelijk voor schade welke door de opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de opdrachtgever verstrekte informatie.
 6. Clark is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door haar gebruikte software of andere computerprogrammatuur.
 7. Clark is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door opdrachtgever aan Clark verzonden (email)berichten Clark niet hebben bereikt.
 8. Clark is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies voor door hem, na bemiddeling van Clark, afgesloten verzekeringen of voorzieningen, niet of niet tijdig heeft voldaan.
 9. Opdrachtgever vrijwaart Clark van alle aanspraken van derden en van andere schade die Clark lijdt in verband met de opdracht. Deze vrijwaring geldt niet als de aanspraak of de schade voortkomt uit opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Clark.

Artikel 9: Overmacht

 1. Clark is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Clark redelijkerwijze niet mogelijk is door een buiten toedoen van Clark ontstane omstandigheid die is ontstaan na het sluiten van de overeenkomst. 
 2. Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Clark geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of -uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoer verboden, vorst, ziekte van werknemers, storingen in computernetwerk(en), virussen en pandemieën en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gehoudenheid van Clark tot de betreffende verplichting niet meer van Clark kan worden gevergd.
 3. Clark is niet aansprakelijk voor schade en verliezen, die opdrachtgever lijdt in geval een situatie als bedoeld in dit artikel zich voordoet.

Artikel 10: Geheimhouding en verwerking persoonsgegevens

 1. Partijen verplichten zich over en weer tot geheimhouding van alle informatie welke hen uit hoofde van de met de andere partij gesloten overeenkomst bekend is geworden en waarvan haar redelijkerwijze bekend moet zijn dat de informatie als vertrouwelijk of geheim heeft te gelden.
 2. Clark verwerkt persoonsgegevens conform de Algemene verordening gegevensbescherming (2016/79/EU) (“AVG“) en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Clark’s Privacyverklaring (gepubliceerd op https://nl.clark.io/privacybeleid/) is van toepassing op de verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Clark kwalificeert als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG. Indien Clark persoonsgegevens zal verwerken namens de opdrachtgever, zullen de opdrachtgever en Clark een overeenkomst sluiten die voldoet aan de vereisten van Artikel 28 AVG.
 3. Door de opdrachtgever aan Clark verstrekte persoonsgegevens zullen door Clark niet worden gebruikt voor of worden verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte opdracht of door haar aan de opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Clark op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
 4. Indien de opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Clark, zal Clark de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.

Artikel 11: Klachten

 1. Klachten met betrekking tot door Clark verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen schriftelijk en binnen 60 dagen nadat opdrachtgever en/of een derde de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Clark, te worden ingediend bij Clark, op straffe van verval van elk recht van opdrachtgever en/of een derde op nakoming en/of schadevergoeding terzake. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van opdrachtgever en/of een derde op. Alle vorderingen tegen Clark met betrekking tot of gerelateerd aan de dienstverlening door Clark komen te vervallen uiterlijk één jaar na de datum waarop opdrachtgever bekend werd met of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze vorderingen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW en in afwijking van eventuele langere wettelijke verval- en verjaringstermijnen.
 2. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van opdrachtgever en/of een derde uit welke hoofde dan ook in verband met door Clark verrichte werkzaamheden, vervallen na verloop van één jaar na  de aanbieding, offerte of overeenkomst waaruit de werkzaamheden van Clark voortvloeien, tenzij opdrachtgever binnen de termijn van één jaar een gerechtelijke procedure aanhangig maakt.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de rechtsverhouding (waaronder alle door Clark uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door Clark aanvaarde opdrachten en overeenkomsten) tussen Clark en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de opdrachtgever worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID), hetzij de burgerlijke rechter. Clark is aangesloten bij het KIFID onder nummer 300.018465.
 3. In het geval een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, wordt voorgelegd aan de burgerlijke rechter, is de Rechtbank Amsterdam bij uitsluiting bevoegd om van het geschil kennis te nemen.

Artikel 13: Contractsoverneming

 1. Clark kan haar onderneming (deels) overdragen aan een andere partij. De rechtsverhouding die opdrachtgever heeft met Clark op basis van een overeenkomst, gaat daarbij mee over. Opdrachtgever geeft nu alvast zijn medewerking aan deze mogelijke contractsoverneming. Clark stelt opdrachtgever op de hoogte in het geval van contractsoverneming. 

Deze voorwaarden zijn te vinden op de website van Clark (nl.clark.io)

***